Blues InVest

Vedtekter

Vedtekter for Blues InVest

§1

Navn:
Klubbens navn skal være Blues InVest. Klubben ble konstituert 28. august 1999.

§2

Form, tilslutning:
Blues InVest er en uavhengig, ideel blues klubb med siktemål å være aktiv og å gi sine medlemmer et mest mulig fast tilbud.

Blues InVest er pr. dags dato tilsluttet Norsk Rockforbund, og skal arbeide mot de samme mål som forbundet.

§3

Formål:
Blues InVest har som formål å fremme blues (inkl. beslekdede musikkformer) i Vesterålen. Dette skal gjøres gjennom:

Ivareta bluesens interesser som musikkform, og å heve blues på lik linje med annen kulturell virksomhet.
Å gi et tilbud for blueskonserter og klubbkvelder med levende musikk for medlemmer og andre interesserte, forskjellige steder i Vesterålen.
Å spre kunnskap om blues, og å legge forholdene til rette for å lære å utøve blues gjennom øvingslokaler og instruksjon.
Å ivareta og fremme interessene til lokale, nasjonale og internasjonale utøvere av blues.
For å endre foreningen formål kreves 2/3 flertall blandt de frammøtte stemmeberettigede på årsmøtet. 

§4

Medlemskap, kontingent, medlemsvilkår:
En hver person som slutter seg til Blues InVest sitt formål og medlemsvilkår kan bli medlem mot å betale årskontingent, av årsmøtet den 28. august 1999 fastsatt til kr. 250,-. Medlemskapet gjelder for ett år.

Medlemskap gjelder til personen melder seg skriftlig ut av foreningen, eller ved strykning.

Medlemmene har rett til:

Gjennom demokratiske avgjørelser å delta i foreningens ledelse og bestemme dens former og virksomhet.
Å komme inn til medlemspris på alle arrangementer i regi av klubben.
Å kjøpe medlemskort som gir medlem rett til medlemspris på alle arrangementer i regi av NRF's medlemsforeninger.

§5

Tap av medlemskap:
Tap av medlemskap skjer ved strykning dersom kontingenten ikke er betalt senest 1 uke før årsmøtet finner sted. Strykning foretas av klubbens styre.

Et hvert medlem som åpenbart motarbeider Blues InVest sine vedtekter eller vedtak i styret eller på årsmøtet, kan av styret eller årsmøtet ekskluderes for en kortere eller lengre periode.

Ekskludert medlem har rett til å tale sin sak på årsmøtet.

§6

Årsmøtet og medlemsmøter:
Årsmøtet er Blues InVest sin høyeste myndighet.

Årsmøtet holdes 1 gang pr. år, senest innen utgangen av februar måned, og kalles inn med minst 2 ukers varsel.

Årsmøtet skal godkjenne innkallingen, velge møteledelse, behandle årsmeldingen og årsregnskap, samt behandle foreningens program og budsjett for inneværende / etterfølgende år så langt dette foreligger.

Årsmøtet skal velge et ansvarlig styre på minst 5 medlemmer, samt minimum 2 vararepresentanter. Leder velges for 1 år, kasserer for 2 år, inntil 50% av styremedlemmene for 1 år og resterende styremedlemmer for 2 år. Revisor velges særskilt. Årsmøtet velger representant til neste landsmøte i NRF.

Protokoll fra årsmøtet må være medlemmene i hende senest 6 uker etter at årsmøtet har funnet sted.

Medlemsmøter arrangeres når styret finner det nødvendig, men minst 2 ganger i året.

Samtlige medlemmer som er tilstede, og som har betalt kontingent for det år årsmøtet skal behandle, har stemmerett. Unntatt er styret i saker hvor styret anses innhabil og ved behandling av årsmelding og årsregnskap.

Vedtak på årsmøtet og på medlemsmøter fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.
 

§7

Styret:
Styrets hovedoppgave er å i vareta Blues InVest sin funksjon etter formålet. Styret forplikter seg til å følge vedtak og retningslinjer fattet av årsmøtet.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted. Styret forplikter seg til å inneha sitt verv i perioden mellom to årsmøter. Ved frafall i denne perioden supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst 4 ganger i året, to i første halvår, og to i annet. Styret skal føre vedtaksprotokoll.

Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.


§8

Økonomi:
Regnskap føres av kasserer innen styret. Revisjon av bøker og bilag gjøres av revisor. Regnskapet må være tilgjengelig for alle medlemmer på 4 ukers varsel.

Underskudd av arrangement skal kunne dekkes opp av klubbens driftsregnskap. Prosentdel av overskudd på arrangement, kan avsettes på egen fondskonto, til dekning av fremtidige underskudd. Prosentandelen fastsettes til en hver tid av styret.

Det føres egne regnskaper for arrangementer.

  

§9

Oppløsning:
Oppløsning av Blues InVest kan kun vedtas av årsmøtet etter at forslag herom er medtatt på dagsorden. Vedtak om oppløsning krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede, og på forutsetning av at mindertallet ikke har ønske om å videreføre driften på basis av Blues InVest sine vedtekter. Ved oppløsning skal årmøtet disponere midler etter formålsparagrafen.

 

§10

Vedtektsendringer:
En vedtektsendring kan kun foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.